OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky podnikatele Andrea Růžičková, IČ: 70648930, místem podnikání Rabasova 2371, 269 01 Rakovník (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dopisodjeziska.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.


2. Kontaktní údaje
Zhotovitel: Andrea Růžičková
Místo podnikání: Rabasova 2371, Rakovník 26901
IČ: 70648930
DIČ: CZ7451011183 (nejsem plátce DPH od 1.10.2012)
Telefon: 604 210 139
Email: 
andrea@dopisodjeziska.cz


3. Vymezení pojmů
„Dopis“ a „Dopis od Ježíška“ – Dopisní papír, obálka s textem a poštovní známka.
„Příjemce dopisu“– je osoba uvedená jako příjemce dopisu v objednávce a na tuto adresu bude dopis odeslán.


4. Vznik smlouvy
4.1. Objednatel činí návrh na uzavření smlouvy objednateli kliknutím na tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a na tlačítko „Objednat“ na internetové adrese. Zhotovitel bez zbytečného odkladu po obdržení návrhu potvrdí objednateli přijetí návrhu (objednávku) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednateli uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
4.2. Smlouva vzniká doručením objednávky na elektronickou adresu objednatele.
4.3. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o dílo.


5. Přehled služeb (vymezení díla)
Zhotovitel se zavazuje na základě přijaté objednávky vyhotovit „Dopis" pro Příjemce dopisu, opatřit jej platnou poštovní známkou a zajistit jeho odeslání dle aktuálních podmínek specifikovaných na odkaze „jak to funguje“ jako obyčejné psaní na adresu příjemce dopisu (dále jen „dílo“).


6. Doba zhotovení díla
6.1. Dopis bude odeslán po obdržení platby v termínu uvedeném ve formuláře objednávky, a to až po obdržení platby na účet provozovatele.
6.2. Provozovatel se zavazuje odeslat dopis tak, aby byl doručen v požadovaném termínu na adresu příjemce dopisu. To neplatí, je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny.


7. Cena
Cena je uvedená u produktu na webových stránkách a může se měnit. 


8. Platební podmínky
Platba za dílo je vyžadována předem. Teprve po uhrazení částky bude dopis zpracován a v nejbližším možném termínu odeslán na adresu příjemce Dopisu. Dopisy jsou odesílány z Pošty Boží Dar, ve výjimečných případech, či po dohodě s objednavatelem běžnou poštou.

8.1. Platby jsou přijímány: na uvedený účet, online platební kartou nebo platby poštovní složenkou.
   a) bezhotovostně převodem na bankovní účet „zhotovitele“
   b) online platební kartou; VISA, VISA Electron, MasterCard, Mestro, využitím platební brány GOPAY s.r.o.,
         která poskytuje zabezpečenou technologií přijímání platebních karet a online převodů.
  c) poštovní složenkou typu A na účet „zhotovitele“
8.2. Platba platební kartou je jednorázová.


9. Garance vrácení platby
V případě, že zhotovitel není schopen, ať již z jakéhokoliv důvodu, zajistit avizované odeslání dopisu nebo příjemce Dopis neobdrží do stanoveného termínu, zavazuje se zhotovitel vrátit uhrazenou částku, a to bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl dopis odeslán.


10. Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)
10.1. Objednatel má právo od smlouvy kdykoliv odstoupit, tedy svoji objednávku zrušit, a to i po zaplacení díla. V takovém případě se provozovatel zavazuje zaplacenou cenu objednateli vrátit, na to na účet nebo na adresu, kterou mu objednatel sdělí.
10.2. Zhotovitel má právo objednávku nepřijmout nebo zrušit (odstoupit od smlouvy) v případě, že není schopen zajistit její splnění pro důvody ležící na straně objednatele (zejména pokud je v prodlení s platbou ceny za dílo).
10.3. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že má v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření bez jakékoliv sankce a bez udání důvodu, a nedošlo-li již k provedení díla do jednoho měsíce od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možno učinit elektronicky na elektronickou adresu zhotovitele 
andrea@dopisodjeziska.cz nebo písemně na adresu místa podnikání zhotovitele Andrea Růžičková, Rabasova 2371, 269 01 Rakovník.


11. Reklamace, „Garance vrácení peněz“
Jestliže objednatel zhotoviteli sdělí, že je nespokojen s provedením díla, zejména s kvalitou dopisu, chyby nebo nedoručení dopisu v termínu uvedeném v čl. 5 obchodních podmínek má objednatel nárok na vrácení celé zaplacené ceny. V tomto případě je objednatel povinen zhotoviteli zaslat své jméno a příjmení, var. symbol objednávky nebo jméno příjemce dopisu a číslo bankovního účtu, na který zhotovitel zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu zašle zpět.


12. Autorská práva
Produkt i veškeré materiály publikované na stránkách 
www.dopisodjeziska.cz jsou chráněny autorským zákonem a dalšími autorskoprávními předpisy. Žádná část webových stránek nesmí být kopírována a zpřístupněna veřejnosti bez písemného souhlasu majitele. Výjimku tvoří sekce „zdarma“ nebo „zdarma ke stažení“ a tisk jakékoliv stránky k osobnímu nahlédnutí. Obsah webových stránek může být kdykoliv změněn. Máte-li dotaz nebo připomínku, týkající se pravidel, podmínek či ustanovení na našich www stránkách obraťte se prosím na email: andrea@dopisodjeziska.cz.


13. Ochrana osobních údajů, nakládání s daty
13. 1. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutím osobních údajů v objednávce objednatel dává souhlas k jejich uchování zhotoviteli, a to po dobu do odvolání jeho souhlasu. Veškeré osobní údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro zpracování objednávek, vnitřní potřebu zhotovitele a nejsou poskytovány třetím stranám.
13.2. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje uváděné do formuláře objednávky, na základě, kterých je Dopis vyhotoven. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
13.3. Nezvolí-li objednavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
13.4. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. 
13.5. Zpracováním osobních údajů objednavatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě těchto osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zhotovitele předávány třetím osobám.
13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
13.7. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
13.8. V případě, že by se objednavatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
                a) požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,
                b) požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
13.9. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
14.1. Objednavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s tematikou webu nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu objednavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu objednavatele. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.
14.2. Objednavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zhotovitele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 


15. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy o dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.


16. Závěrečná ustanovení
16.1. Zhotovitel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit nebo kdykoliv doplnit.
16.2. Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Aktualizace: 16.10.2023

Kontakt

info@dopisodjeziska.cz

+420 604 210 139

Andrea Růžičková, Rabasova 2371, Rakovník 26901
zpracovatel - TWINKLES s.r.o. , Mazovská 4779, Praha 8

9.00 - 17.00 (od pondělí do pátku)
v sezoně odpovídáme i během víkendu

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK:

Pokud chcete být informováni o zahájení sezony, zadejte svůj email.

Copyright 2023 © Andrea Růžičková. Všechna práva vyhrazena.

Page Created with OptimizePress